چارلی مور

راننده

جان اسمیت

مدیر تدارکات

نیک واکر

راننده

چارز پترسن

مدیر انبار

کارلوس لی

مدیر ارتباطات

مندی جونز

مدیر عامل