قابلیت ارسال انواع محموله باری از طریق دریا و تحویل در تمامی بنادر ایران و جهان

بندر به بندر LCL و FCL خدمات حمل و نقل دریایی به بیش از 500 بندر بین المللی.