بزودی قابلیت ارسال انواع محموله های باری از طریق معتبرترین خطوط هوایی ایران فعال خواهد شد.